JASOL Rz Bitumen Oil

Olej separacyjny JASOL Rz Bitumen Oil

Olej separacyjny JASOL Rz Bitumen Oil przeznaczony jest do sporządzania emulsji wodno-olejowej,
używanej w celu wyeliminowania zjawiska przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowej samochodów transportujących masę asfaltową oraz maszyn układających nawierzchnię drogową. Zalecane stężenia robocze emulsji opartej na JASOL Rz Bitumin Oil wynosi 10-15%, przy użyciu wody o twardości do 15° n.

Parametry

JASOL Rz Bitumen Oil

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 25,0
Temperatura płynięcia, [oC] -12
Temperatura zapłonu, [oC] 210
pH, 5% emulsja w wodzie o twardości 15°N 8,9 Stabilność 10% emulsji w czasie 24h/20±50C    –   Wytrzymuje

Pliki
msds pds